در فصل زمستان پوست صورتمان خشک تر از قبل، پوسته هایی که با چشم قابل رویت است و بیشتر از فصول دیگر نیاز به مراقبت دارد. دلایلی که باعث خشکی پوستمان در زمستان میشود را مورد بررسی قرار دادیم 1. سردی هوا       …