بدون شک رژ گونه یکی از مهمترین نقشهای آرایش روزمره را ایفا میکند که انرژی و شادابی ما را در نگاه اول به مخاطب میرساند. در اینجا انتخاب درست رنگ رژ گونه به نسبت رنگ های پوست را با هم مرور میکنیم. رنگ پوستها غالبا…