1. درباره فلسفه فشن فشن در برهم کنشی از فراموشی و به یادآوری به وجود می آید که در آن هنوز گذشته خود را با بازیافت  مدل های قدیمی به یاد می آورد، اما هم زمان فراموش می کند که گذشته دقیقا همین بوده است….